Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZANGHUIS 206                                     Versie: september 2018

Het lesjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. In dit “schooljaar” blijven na aftrek van de vakanties 40 weken over voor de lessen. De vakantiesluiting wordt zoveel mogelijk geregeld in overeenstemming met die van het basisonderwijs in onze regio. Deze staan op de website/nieuwsbrief.

 1. INSCHRIJVING
  1. U meldt zich aan voor zangles door het invullen en het ondertekenen van het contract. Als de leerling minderjarig is, dient de inschrijving ook door de ouder c.q. verzorger te worden ondertekend.
 2. BETALINGEN LESGELD
  1. Het lesgeld is over het hele jaar verschuldigd conform het lescontract. Bij tussentijdse inschrijving is het lesgeld verschuldigd met ingang van de datum waarop de lessen starten.
  2. Betaling van het lesgeld dient voorafgaand aan de lesmaand per incasso in 10 termijnen te geschieden. Bij tussentijdse inschrijving worden vanaf de datum van inschrijving de resterende termijnen betaald.
  3. Het lesgeld wordt door Zanghuis 206 per automatische incasso gevorderd. Met het ondertekenen van het lescontract machtigt de leerling Zanghuis 206 tot het uitvoeren van deze automatische incasso’s. Indien het incasseren van lesgelden niet mogelijk is door toedoen van de leerling worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
  4. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan de leerling het recht tot het volgen van lessen worden ontzegd. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een De eventuele incassokosten komen voor rekening van de leerling. Het lescontract en daarmee de betalingsverplichting blijven evenwel van kracht tot uw opzegging naar zing@zanghuis206.nl (zie artikel 3.1).
  5. Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk als de docent aantoonbaar in gebreke blijft de lessen te verzorgen.
 3. OPZEGGING
  1. Ontbinding van het lescontract is mogelijk met een opzegtermijn van twee maanden. Opzeggen dient te gebeuren door het sturen van een bericht van opzegging naar zing@zanghuis206.nl. Indien men niet tijdig op deze wijze opzegt, wordt de bestaande inschrijving stilzwijgend verlengd met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden. Tevens blijft ook de betalingsovereenkomst en daarmee de betalingsverplichting van kracht.
  2. Wanneer de docent van Zanghuis 206 van mening is dat de leerling zich misdraagt, langdurig absent is, geen enkele inzet of motivatie toont zal dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt d.m.v. een waarschuwing. Wanneer er na een schriftelijke waarschuwing geen verbetering waarneembaar is behoudt Zanghuis 206 zich het recht toe om met onmiddellijke ingang het lescontract eenzijdig te ontbinden.
 4. AFWEZIGHEID
  1. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen worden niet ingehaald. Bij verzuim van de docent wordt de les ingehaald of wordt er voor vervanging gezorgd.
  2. Wanneer de leerling langdurig ziek is of door andere omstandigheden langdurig niet in staat is om de lessen te volgen wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.
  3. Wanneer de docent langdurig ziek is of door andere omstandigheden langdurig niet in staat is om de lessen te verzorgen wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.
 5. TARIEVEN
  1. De lestarieven en eventuele aanpassingen op de algemene voorwaarden voor het nieuwe lesjaar worden elk jaar voorafgaand aan het nieuwe lesjaar bekendgemaakt in een nieuwsbrief en op de website https://zanghuis206.nl/algemene-voorwaarden/
 6. COPYRIGHT
  1. Zanghuis 206 beheert het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en op de website. Zanghuis 206 laat in opdracht foto’s maken bij lessen en activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend d.m.v. een email naar zing@zanghuis206.nl.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Zanghuis206 is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen evenals voor ongelukken en/of letsel opgelopen tijdens het volgen van lessen, repetities en/of tijdens uitvoeringen c.q. openpodium middagen. Zanghuis 206 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor stemproblemen en/ of andere Keel-Neus-Oren gerelateerde klachten. Op alle rechtsverhoudingen tussen de leerling en Zanghuis206 is het Nederlands recht van toepassing.